Khóa học hướng dẫn nghiên cứu KHKT cho học sinh trung học

Tiếng Anh lơp 9 giúp các em sử dụng ngữ liệu để phát triển năng lực giao tiếp thông qua bốn kỹ năng Nghe Nói Đọc Viết.